Waxing ServiesPrice
Brow waxing $20.00
Lip waxing$12.00
Chin waxing$10.00
Underarms$25.00
Bikini wax$35.00
French Bikini wax$45.00
Brazilian wax$75.00
FacialsPrice
Sensitive Facial$125.00
Anti-aging Facial$130.00
Rosacea Facial$145.00
ExercisePrice
Stretching Routine$25.00
Relaxing the brain for better sleep routine$25.00
NutritionPrice
Nutrition Consultation$35.00 for a 1/2 hour